Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

La DGAIA és l'organisme que promou el benestar de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats.

Funcions

 • Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, programar els serveis i recursos en matèria de protecció i elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desamparament.
 • Promoure els drets dels infants i adolescents de Catalunya, en especial el dret de participació com a ciutadans actius i de promoció del seu benestar.
 • Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixein l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assitència, recuperació i reinserció d'infants i adolescents que hagin estat víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 • Promoure i prestar serveis públics especialitzats per atendre els maltractaments d'infants i adolescents, d'acord amb la Llei 14/2010.
 • Planificar i executar les competències que se li han atribuït en matèria d'infants i adolescents en situació de risc social.
 • Protegir i tutelar els infants i adolescents desemparats, assumir-ne la guarda en els supòsits establerts per les lleis i executar les mesures d'atenció i protecció proposades en cada cas.
 • Promoure programes d'orientació i integració social i laboral dels infants i adolescents tutelats i extutelats.
 • Implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància.
 

Estructura

L'estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència és la següent:

 

Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 • Subdirecció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
  • Servei de Gestió Econòmica
   • Secció d'Assumptes Econòmics
   • Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius
  • Servei de suport jurídic
  • Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat
   • Secció d'Atenció a menors estrangers sense referents familiars
   • Secció d'Atenció a menors de Barcelona ciutat
 • Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
 

Ordenació territorial

Les prestacions i els recursos de la DGAIA s'ordenen geogràficament en sis Serveis territorials d'atenció a la infància i l'adolescència, que coincideixen amb els Serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família.

Barcelona ciutat
Barcelona comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

 

Aplicatius per a professionals

 • Sini@, sistema d'informació de la infància i l'adolescència  
  Aquest aplicatiu és una eina compartida pel personal de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i l'Institut Català de l'Adopció (ICA), i tots els equips i serveis proveïdors, per a la tramitació, comunicació i informació de les dades relatives a les actuacions i mesures d'intervenció pel que fa a la infància i l'adolescència.
 

Equips funcionals d'infància (EFI)

Els Equips funcionals d'infància (EFI) són les unitats bàsiques de funcionament dels Serveis territorials de la DGAIA. Tenen la responsabilitat de gestionar els expedients dels infants i adolescents, les propostes i mesures que se'n deriven, d'elaborar les dades essencials i de coordinar-se amb els serveis d'infància del seu territori.

A Catalunya hi ha un total de quinze EFI distribuïts entre els diferents Serveis territorials i un d'específic per als menors d'origen estranger no acompanyats.

 
Data d'actualització: 05.05.2011